français | Türkçe

giriş

Fransızca ve Türkçe Yeterlilik Sınavları ile ilgili açıklamalar

Okulumuza kayıt hakkını elde etmiş ve kaydını tamamlamış öğrencilerden Fransızca öğretim yapan orta okullardan gelenler ve/veya en az 9.sınıf seviyesinde Fransızca bildiğini beyan edenler, istemeleri durumunda 24 Ağustos tarihinde Fransızca dersinden ve 25 Ağustos Türkçe derslerinden yeterlilik sınavlarına girerler.
Bu sınavların her ikisinden de en az 70 alan öğrenci 9. sınıfta okumaya hak kazanır.

Fransızca Yeterlilik Sınavı

Sınavda dört temel beceri değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma ve yazma

Sınav iki bölümden oluşur:

Birinci bölüm
Yazılı sınav ( iki saat) ( 10.00-12.00)

İkinci bölüm
Sözlü sınav ( öğleden sonra/ sınav sabahı her öğrenciye sözlü saati bildirilir.)

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular aşağıda belirtilmiştir :

Yazılı anlatım
Bir çizgi romanı şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanda anlatmak ( giriş , gelişme ve sonuç bölümleriyle )

Okuma anlama
1- Okuma parçası hakkında genel soruları yanıtlamak
2- Okuma parçası hakkında sorulan sorulara doğru ya da yanlış şeklinde açıklamalı cevaplar vermek
3- Okuma parçası hakkında yoruma açık sorulara açıklamalı cevaplar vermek
4- Okuma parçası içinde geçen sözcüklerle ilgili sorulan sorulara cevap vermek: eş anlam, zıt anlam, aynı kökten gelen sözcükler, okuma parçasından alınan bazı cümlelerin açıklanması

Dinleme anlama

1- Dinlenilen parçanın konusuyla ilgili genel sorular
2- Dinlenilen parçanın konusuyla ilgili daha detaylı sorular
3- Parçada geçen bilgilerin not alındığı açık sorular (bilgi, mesaj, numara, saat, vs...)
4- Parçadan bir alıntıyla desteklenmesi gereken doğru/ yanlış tipi sorular

Yetenekler
1- Değişik dinleme parçalarını ayırt edebilme ve doğru durumlarla bağdaştırma
2- Söz konusu kişileri ve tüm konuşanları belirleyebilme
3- İletişimin durumunu ve içeriğini anlayabilme
4- Bir durumun genel ve daha detaylı bilgilerini bulabilme ve anlayabilme ( yer, zaman, vs...) 

Dil bilgisi: Bir okuma parçasını hazırlık dil bilgisi dersinde görülen konularla tamamlama

Hazırlık sınıfında işlenilen dil bilgisi konuları şunlardır:

Sözlü sınav-konuşma
1-öğretmenle karşılıklı konuşma ( Kendini tanıtma ve kendisiyle ilgili sorulan soruları yanıtlama)
2-Verilen resimdeki hikayeyi anlatma (5 dakika hazırlanma süresi)

Türkçe Yeterlilik Sınavı

Öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama, konuşma, yazma, dilbilgisi alanlarındaki becerilerini ölçmeyi amaçlayan Türkçe yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki temel bölümden oluşmakta ve aşağıda verilen kazanımlarla ilgili konu başlıklarını içermektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM YAZILI SINAV:
(10.00-12.00 saatleri arasında uygulanır ve 80 puan üzerinden değerlendirilir.)

Yazılı sınavın puan dağılımı ve konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
I. Okuma, Anlama, Yorumlama (35 Puan)

II. Dilbilgisi (25 Puan)

III. Yazılı Anlatım (20 Puan)

Bu bölümde öğrencilerimizin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından faydalanması beklenir.Yazılı anlatım aşağıdaki konulardan birini içermektedir.
Verilen görselle ilgili duygu ve düşünceleri açıklama.
Verilen olay ya da düşünce yazısının devamı niteliğinde metin oluşturma.
Özdeyiş, deyim ve atasözlerini açıklayıcı nitelikte yazılar yazma.
Şiirin bildirdiği duygulardan yola çıkarak duygu ve düşünceleri açıklayan yazılar yazma.
Kavram havuzundan sözcükler seçerek yazılı anlatım yapma.
Metinde ortaya konan sorunlara farklı çözümler üretecek yazılı anlatım yapma.
Verilen anlatım biçimini ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak metin oluşturma.

İKİNCİ BÖLÜM SÖZLÜ SINAV: (20 Puan)

Konuşma kurallarını uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, hazırlıklı konuşmalar yapma, kendini sözlü olarak ifade etme becerilerini ölçen sözlü sınav aşağıda verilen etkinliklerden birini içerir ve 20 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav öğleden sonra uygulanır ve sınav sabahı her öğrenciye sözlü saati duyrulur. Öğrenciye konusu bildirilerek beş dakikalık hazırlanma süresi verilir. Ardından 3 dakikalık bir konuşma yapması istenir.

Sınav Konuları:

Çeşitli görsel ve işitsel materyallerden yararlanarak konuşma yapma.
Birikimlerden, anılardan yararlanarak konuşma yapma.
Okuduğu bir kitabı, izlediği bir tiyatro eserini ya da filmi değerlendiren konuşma yapma.
Güncel, toplumsal, kültürel konularla ilgili görüşlerini aktaran konuşma yapma.
İlgi alanlarını, hayallerini, gelecekle ilgili beklentileri anlatan konuşma yapma.
Hayali olarak üretilen bir projenin hazırlık sürecini değerlendiren konuşma yapma.

Öğrencilerimizin konuşma yaparken düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma, karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflandırma, değerlendirme, özetleme gibi tekniklerden faydalanması beklenir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail