français | Türkçe

giriş

Okul İç Yönetmeliği 2018-2019

T.C.
ÖZEL NOTRE-DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İÇ YÖNETMELİĞİ

Notre Dame de Sion Fransız Lisesinde eğitim ve öğretime ilişkin yürütülen usul ve esasları düzenleme amacını taşıyan Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi İç Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.
Kurumsal kimliğimizin bilgi ve paylaşımla sürdürülmesinde bir yol haritası olarak gördüğümüz
NDS İç Yönetmeliği, devam-devamsızlık, sınıf geçme ve değerlendirme, kılık kıyafet ve davranışlar olmak üzere dört ana başlıkta ele alınmıştır.
Belgenin veli ve öğrencilerimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere yıl sonuna kadar saklanması önemle rica olunur.

I – Devam-Devamsızlık

Öğrencinin okula devamı esastır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ile projelerin yanında ders ve etkinliklere katılım da göz önüne alınır. Bu nedenle okula devamsızlık bir hak olarak değil, öğrencinin eğitim kaybı olarak görülmeli ve sadece zorunlu hâllerde yapılmalıdır.

a) Devamsızlık süresi özürsüz 10 (on) günü, toplamda 30 (otuz) günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bu durumun gerçekleşmemesi için MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği toplam devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde
e-okuldan matbu uyarı yazısı gönderilir.

b) Öğrenci devamsızlık yaptığı günün ertesinde okula geldiği ilk gün ilgili müdür yardımcısına gelerek devamsızlığının nedenini açıklar. Mazeret kağıdı veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. 1(bir) veya 2 (iki) günlük devamsızlıklar, gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanacak mazeret kağıdıyla veya raporla, 2 (iki) günü aşan veya ortak sınav gününde yapılan devamsızlıklar ise, mutlaka rapor ile belgelendirilerek devamsızlığın son gününü takip eden 5 (beş) iş günü içinde; mazeret kâğıtları ilgili müdür yardımcılarına, raporlar sekreterliğe olmak üzere okula teslim edilir.

Girilemeyen ortak sınavın notunun “0”(sıfır) olmaması için raporların resmi veya özel tam teşekküllü hastanelerden ya da Aile Hekimliğinden alınmış olması ve protokol numarası bulunması zorunludur. Doktorların muayenehanelerinde yazdıkları raporlar tasdikli olsa bile geçerli değildir. 5. gün bayram ve resmi tatil günü ise, öğrenci okulun açıldığı ilk gün raporunu getirmek zorundadır. Yarıyıl tatili ve okulun özel tatil günlerinde okul idaresi çalışmaya devam ettiğinden bu tür belgelerin okula teslimi için öğrenimin başlaması beklenmez. İki günden daha uzun süreli rahatsızlıklarda okulun bilgilendirilmesi esastır.

Doktor anne-babaların çocuklarının sağlık sorunları ve tedavileriyle birebir ilgilenmeleri çok doğaldır ancak raporların birinci derece aile üyeleri tarafından tanzim edilmesi uygun bulunmamaktadır.

Ortaöğretim yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.» maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.

c) Öğrenci herhangi bir sınava gelemeyecekse, velisinin gün içinde ilgili müdür yardımcısını telefon veya elektronik posta yoluyla devamsızlığın nedeniyle ilgili bilgilendirmesi gerekir. Herhangi bir sebeple bir sınava giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrencinin telafi sınavı, ortak sınav haftasının son gününü takip eden üç iş günü içinde yapılır. Gerektiğinde öğrenci raporu getirmesi beklenmeden sınava alınır ancak öğrencinin yönetmeliğe uygun raporu zamanında getirmemesi durumunda bu sınav geçersiz sayılır. Ortak sınavın telafi sınavı mazereti kabul edilen öğrenciler için mutlaka yapılır ancak öğrencinin devamsızlığı sırasında sınıfta yapılan her çalışma veya etkinliğin tekrarlanması söz konusu olmadığı gibi bu konuda yetki öğretmendedir. Gün içinde okula gelmeyen öğrenci sadece telafi sınavına veya okul çıkış saatinden sonra düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere okula gelemez. Gün içinde iki sınav olduğunda öğrencinin sınavlardan birine katılıp diğerine katılmaması söz konusu olamaz.
Telafi sınavı günü okula gelmeyen öğrencinin mazeretinin kabul edilebilmesi için raporunun devlet hastanesinden olması gerekir. Ciddi bir rahatsızlığı olmadan sınav günü okula gelmemeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin velisi okula çağrılır, önlemler birlikte değerlendirilir.

d) Eğitim - öğretim saat 08.00’de başlar. Öğrenciler 7.15’ten itibaren okula gelebilirler. Sabah zil çalmadan önce okula giriş yapan öğrenci ders başlama saatine kadar okuldan çıkmak isterse nöbetçi idareci/öğretmenden izin almalıdır. Öğrenci en geç saat 07.55’ te okulda olmalıdır. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için nöbetçi müdür yardımcısından sınıfa kabul kağıdı alması gerekir. Geç gelme sınıfa girişe göre tespit edilir. Geç kalma saat 8.20’den sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım gün devamsız sayılır. Beşinci dersin bitiminden sonra okula gelen öğrencilerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler ve yarım gün için mazeret kağıdı kabul edilmez. (Sabah kan analizi, erken saatte vize randevusu vs. önceden haber verilmek ve belgelendirilmek koşuluyla bu kapsamın dışındadır.) MEB Ortaöğretim Yönetmeliği uyarınca beş kez geç gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

e) Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez ve bu davranışıyla ilgili olarak Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, bu hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaması için veli önceden bilgilendirilerek 5 (beş) kez geç gelen öğrencinin bir, 10 (on)kez geç gelen öğrencinin iki saat müdür yardımcısı eşliğinde okulda kalması ve eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır. Yıl içinde toplam geç sayısının 15 olması durumunda öğrenci ve aile, okul idaresi tarafından yazılı olarak uyarılır. 20 (yirmi) kez geç kalma durumunda ise öğrencinin davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
Aynı şekilde, okulda bulunduğu hâlde, gün içinde izinsiz olarak derse/etkinliğe geç gelen öğrencinin okulda kalarak eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır.
Okulda bulunduğu hâlde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
Okul servisinin özel bir sebeple okula geç gelmesi durumunda ise öğrenciye sınıfa giriş kağıdı verilir ancak durum yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmez.

f) Öğrenci sadece sınava girmek için okula gelemez. Okula gelen öğrenci özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Bu nedenle randevuların (doktor, vize vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması, alınmak zorunda kalındıysa çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekir. Dilekçenin kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

g) Rahatsızlanan öğrenciler teneffüs sırasında revire gidebilirler. Ancak ders zili çaldıktan sonra öğrenci rahatsızlığını sebep göstererek tek başına revire gidemez. Bu tür durumlarda öğrencinin, ders öğretmeninin veya müdür yardımcısının izni ile başka bir öğrenci eşliğinde revire gitmesi gerekir. Arkadaşına eşlik eden öğrenci hemen sınıfa döner. Okul doktoru ve/veya hemşiresi gerekli görürse öğrenciyi revirde kontrol altında tutar veya öğrencinin eve gönderilmesine okul idaresiyle birlikte karar verir. Bu durumda veli aranır ve izinli sayılan öğrenci sadece velisine teslim edilir. Öğrencinin okul idaresinin bilgisi dışında veliyi çağırması uygun değildir. Revir kuralları ayrıca yayınlanır.

h) Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlık yapılması eğitimdeki düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanamayacağından velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir. Sınav öncesi gelmemeyi alışkanlık hâline getiren öğrencilerin mazeret kâğıtları kabul edilmez.

II- Sınıf Geçme ve Değerlendirme
Başarı için öncelikle yönetmelik koşullarını tanımak ve çok iyi değerlendirmek gerekir.

a) Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden veya veli şifresiyle okul internet sitesinden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

b) Öğrencilerin başarı değerlendirmeleri 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 (elli) ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 (yetmiş) olması gereklidir.
Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.

c) Hazırlık sınıflarında sınıf geçme, Fransızca ve Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki başarı durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Bu sınıflarda Fransızca ve/veya Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden ders kesiminde başarılı olamayan öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta Seviye Tespit sınavına alınır. Başarısız oldukları dersin sınavından en az 70 (yetmiş) alan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.
Hazırlık sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf geçilemez. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfı başarısı diploma düzenlenmesinde dikkate alınmaz.

d) Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler.
9.ve 10. sınıflarda Fransızca dersi, tüm sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerdir.( baraj ders)
Baraj derslerinden başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonu başarı puanı en az 50(elli) olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dâhil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Baraj dersinden başarısız olanlar ancak sorumlu olarak sınıf geçebilirler. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Sorumluluk sınavları birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları olmak üzere yılda üç kez yapılır.

e) İlgili yönetmelik uyarınca , kültürlerarası değişim programlarına katılan öğrencilerin yurt dışında okudukları yıla ait puan ortalamaları öğrencinin adına sisteme eklenir ve diploma puanına yansıtılır. Bu madde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren programlara katılacak öğrenciler için geçerlidir.

f) Öğretim yılı sonunda
Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi beş günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;
70. 00-84 .99 arasındakiler Teşekkür belgesi,
85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi ile
6 dönem arka arkaya Takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.

Sınıf Geçme ve Değerlendirme bölümünün içeriği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri tekrarıdır. İlgili yönetmelikte değişiklik olması durumunda veli ve öğrenciler bilgilendirilir.

g) Okulumuz geleneksel olarak,
Her sınıfın en yüksek yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasına sahip, teşekkür veya takdir almış, davranış puanı 100 olan öğrencisini “Prix d’Excellence”,
Her sınıftan, davranışları konusunda sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin takdirini kazanmış bir öğrencisini, seçimle belirleyerek “Prix d’Honneur”,
Lise son sınıflarında okutulan derslerin en başarılı öğrencilerini “Akademik Branş Ödülü” ile ödüllendirir.
Son sınıf öğrencilerinden en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç öğrenci Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirilir.
Prix d’Excellence ve Prix d’Honneur alacak öğrencilerin okuldan yazılı uyarı dahi almamış olması gerekir. (En yüksek ortalamaya sahip öğrenci için bu durum söz konusu olursa ilgili sınıfta prix d’Excellence alan öğrenci olmaz, Prix d’Honneur için ise farklı öğrenci seçilir.)

III-Kılık Kıyafet

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi üniforması NDS’li olmanın onurunun, okula aidiyetin bir ifadesi olmanın yanında bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını da gösterir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden beklenen, sadeliğe ve üniforma anlayışına özen göstermeleridir. Öğrencilerin kıyafetleri temiz, itinalı olmalı, yırtık içermemelidir.

Öğrenci sabah okula üniforma ile gelir, gün içindeki kıyafeti her zaman üniformasıdır; okuldan üniformasıyla çıkar. Okul kıyafetleri okulda bırakılmaz. Üniformalı olmak üniformanın tüm ögelerini taşımak demektir.

Öğrenci, okul giriş - çıkışında ve okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- üniforma ile olmak zorundadır.

Öğrenciler sınıfta ve okulun iç mekânlarında şal, örtü ve benzeri eşyaları üniformanın üzerinde kullanmazlar; üniforma dışı kazak giymezler. Bahçeye çıktıklarında üniformanın üzerine mont vb. giyerler.

Resmi törenlerde okul logolu polo tişört veya düz beyaz yakalı gömlek giymek zorunludur.

Festival, yarışma vs kapsamında okul tarafından dağıtılan t-shirtler veya spor takımlarının yaptırdıkları kıyafetler okul üniformasına dâhil değildir. Üniforma yerine giyilemez.

Hızma, piercing, rozet ve herhangi bir simge içeren takı ile okula gelinmez. Öğrenciler ancak simge içermeyen sade takı takabilirler. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

Aşağıda belirtilen üniforma yerine giyilen t-shirt , s-shirt gibi uygun olmayan kıyafetler okul idaresince alınır ve ancak dönem sonunda geri verilir. Öğrencinin okula üniformasız gelmesi durumunda, öğrenci sınıfa alınmaz, bu sırada öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez. Veli aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Veliyi beklerken öğrenci kütüphanedeki görevliler gözetiminde çalışır. Bu süre bir ders saatini aşarsa öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Sınav gününde üniformasız gelen öğrencinin sınavı müdür yardımcısının gözetiminde ayrı bir salonda yapılır. Bu durumlar öğrencinin uyarı almasını gerektirir.

a) Erkek Öğrenciler:
- Siyah kanvas tarzı okul pantolonu ( pantolonun kemer kısmında NDS logosu bulunmaktadır, farklı bir pantolon kabul edilmez.) Pantolon paçaları bileğe kadar uzanır.

- Uzun ya da kısa kollu okul armalı beyaz polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) veya okulun adı yazılı beyaz tişört giyerler.
- NDS armalı siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya siyah fermuarlı yün triko (yenisi üretilmemektedir, eskiler giyilebilir) ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah kapüşonlu kalın sweat shirt. Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde gerekirse herhangi ikisi kullanılır. Üst seçeneğinin içine mutlaka okul tişörtü giyilmelidir.

- Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar giyilmelidir.

- Koyu ve tek renkli, kapalı ayakkabı veya bot giyerler. Beyaz tek renkli spor ayakkabı kabul edilmektedir.

Öğrencinin okula kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmesi beklenir. Saçı uzun olan öğrencinin saçlarını mutlaka toplaması gerekir. Öğrencilerin saçları düzgün taranmış, yüzleri ve başları açık olur.
Boyalı saç, rasta yapılmış saç, bir bölümü veya tamamı kazıtılmış saç vs okula uygun değildir.

Herhangi bir nedenle okula tıraşsız gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce kantinden tıraş seti satın alır ve dersine hazır girer. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste tıraş olur; gerekirse okulun hemen yanındaki berbere gönderilir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması durumunda öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

b) Kız Öğrenciler:
- Ekose NDS logolu şort etek veya siyah okul pantolonu (pantolonun kemer kısmında NDS logosu, bulunmaktadır.)
Etek boyunda diz üstü hizası uygundur. Pantolon paçaları bileğe kadar uzanır.

- Uzun ya da kısa kollu beyaz okul armalı polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka beyaz olması gerekmektedir.), okul armalı tişört veya okulun adı yazılı beyaz tişört

- NDS armalı siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya siyah fermuarlı yün triko (yenisi üretilmemektedir, eskiler giyilebilir) ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah kapüşonlu kalın sweat shirt. Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde gerekirse herhangi ikisi kullanılır. Üst seçeneğinin içine mutlaka okul tişörtü giyilmelidir.

- Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar giyilmelidir.

- Koyu ve tek renkli, kapalı topuksuz ayakkabı veya bot (İstenirse, kasım ayından mart sonuna kadar düz, tek renk deri çizme) giyerler. Beyaz spor ayakkabı kabul edilmektedir.

Boyalı saç, rasta yapılmış saç, bir bölümü veya tamamı kazıtılmış saç vs okula uygun değildir.
Makyaj ve renkli oje okula uygun değildir. Herhangi bir nedenle okula uygun olmayan bir tarzda gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce gerekirse kantinden de alabileceği malzemeyi kullanır ve dersine hazır girer.

Saçların düzgün taranmış, yüzün ve başın açık olması beklenir.

Öğrencinin sabah 8’den sonra bu kurallara uygun olmayan şekilde bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste derse hazır duruma gelir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması durumunda öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

Yukarıda belirtilen kurallardan herhangi birine uyulmadığında ve düzeltilmesi istendiğinde öğrenci sözlü olarak uyarı almış demektir. Durumun tekrarında öğrenciye yazılı uyarı verilir.
Yazılı uyarıya rağmen bu konudaki uyarıları dikkate almayan öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.

IV- Davranışlar
Her öğrenci kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm davranışlarından sorumludur.
Bu iç yönetmeliğe temel olan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Onuncu Kısım Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler bölümünün de okunması önerilir.
Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ile Bilişim İç Yönetmeliği ayrıca yayınlanmıştır.

1-Okul alanların kullanımı
a) Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir.
Sınıflar, kantin, tuvaletler vb. düzenli olarak personel tarafından temizlenir. Ancak ortak alanların, kişisel dolapların düzeni ve temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır.
Sınıf içinde ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıranın içinde ya da öğrencinin çantasında bulunması gerekir. Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konması için uygun değildir.

b) Öğle teneffüsünde sınıflar boşaltılarak sorumlu öğrenciler tarafından kilitlenir. Burada amaç öğrencilerin farklı mekânlardaki olanaklardan faydalanmasıdır. 12. sınıf öğrencileri öğle teneffüslerinde sınıflarda yemek yenmemesi koşuluyla sınıfta kalabilirler. Sınıflarda, öğrencilerin elektrikli su ısıtıcısı vb. gibi elektrikle çalışan aletleri kullanmaları tehlikeli ve yasaktır. Derslerde, öğrencinin sırasında veya yanında görünür yerde, gerektiğinde şeffaf plastik şişede su veya kırılmaz şeffaf malzemeden yapılmış su matarası bulunabilir; başka bir yiyecek, içecek bulunmaz.

Öğrenciler teneffüslerde farklı kantin alanlarından yiyecek alabildikleri gibi, isterlerse evden getirdikleri yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtabilirler.

Öğle teneffüsünde ders çalışmak isteyen öğrenci medyateği veya ilgili müdür yardımcısının izniyle ortak sınav dönemlerinde Hazırlık sınıfları için HAZ A sınıfını, 9. sınıflar için 9 A sınıfını, 10. sınıflar için 10 A sınıfını, 11. sınıflar için 11 A sınıfını kullanabilir. Bu salonlarda kişisel bilgisayarların ders amaçlı kullanımı serbesttir. Diğer zamanlarda 2. kat Müzik Odası ortak çalışma odasıdır.

c) Sınıf, Medyatek, Küçük Bahçe, Gösteri Salonu, Spor Kompleksi, Grande Salle (Berçin Salonu) ve Kemerli Salon’a yiyecek içecek ile girilmesi yasaktır. Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ayrıca yayınlanır, öğrencilerin bu kurallara uymaları beklenir.
Okulun ana girişi öğrencilerin oturma alanı değildir. Ana girişteki tuvaletler öğretmenler ve konuklar içindir.

d) Asansör ve engelli tuvaleti, engelli öğrenciler ve belli bir sebeple kısa süreli hareket kabiliyeti kısıtlanan öğrencilerin kullanımı içindir.

e) 11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla sorumludurlar. Öğrenciler nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin uyarılarını dikkate alırlar.

2-Akademik dürüstlük ve bilişim

a) “Notre-Dame de Sion” adı ve NDS logosu kurumun tescilli mülkiyetidir. Kanuna uygun olarak tescil edilmiş olduklarından kişisel ve/veya kamusal amaçlarla (basılı evrak, video ya da ses kaydı, elektronik ortam, sosyal medya vb) herhangi bir ortamda kullanmaları ve yayınlamaları kesinlikle yasaktır.

b) Öğrencilere verilen şifreler kişiye özel olup, güvenlik nedeniyle paylaşılması sakıncalıdır. Başkasının şifresi kesinlikle kullanılamaz.

c) Akademik dürüstlük ilkeleri projelerin ya da ödevlerinin hazırlanmasında kitap ve/veya internet’ in sadece bilgilenme amacıyla kullanılmasını gerektirir. Ödev ve projeler özgün ve özenli olmalı, mutlaka kaynak gösterilmelidir. Bu kapsamda okul kütüphanesinin etkin kullanımı ve alınan kitapların/filmlerin zamanında iadesi de önemlidir.

d) Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik aletleri -kantin, bahçe, kütüphane dâhil- okul içinde kullanamazlar; akıllı saatle okula gelmezler. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını kullanırlar. Telefonlar sabah birinci zilde uçak moduna alınır veya kapatılır, sınıfta bu amaçla oluşturulmuş dolaba konur; ardından dolap sınıf başkanı tarafından kilitlenir. Birinci derste geç kalan öğrenci sınıfa girdiğinde telefonunu öğretmen masasının üzerine bırakır, birinci ders sonunda bu telefon(lar) da dolaba konduktan sonra anahtar sınıf başkanı tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
Son dersin son iki dakikasında sınıf başkanı yeniden anahtarı alır ve çıkış sırasında arkadaşlarının telefonlarını aldıklarını son saat öğretmeniyle birlikte kontrol eder.
Cuma günü bayrak töreni sınıflarda olduğunda bayrak töreninden sonra dolap açılır, bahçede olduğunda öğrenciler telefonlarını alarak bahçeye inerler ancak tören sonuna kadar açmazlar.
Gün içinde spor turnuvası, konferans vs. etkinlik için okul dışına çıkacak öğrenciler okula dönmeyeceklerse telefonlarını müdür yardımcılarının aracılığıyla dolaplardan alırlar.
Cep telefonu veya benzeri aletler izinsiz olarak fotoğraf ve/veya video çekme amacıyla kullanılamaz. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.
Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken görüldüğünde söz konusu araç alınır ve iki ay sonra veliye imza karşılığı teslim edilir. Aynı öğrencinin yeniden herhangi bir elektronik aletle görülmesi durumunda ise iade yıl sonunda yapılır.
İnternet’e bağlı olmayan e-kitap okuyucuları öğrenciler tarafından teneffüslerde kullanılabilir.
Cep telefonlarının eğitim aracı olarak kullanılması söz konusu olduğunda ilgili öğretmen müdür yardımcısını bilgilendirir. Ardından cep telefonları yeniden dolaba konur.

e) Öğrencilerin kullandığı her bilgisayar, Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylandıktan sonra okulun İnternet ağına bağlanabilecektir. Okulun Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylanmamış hiçbir elektronik aygıt derslerde kullanılamaz. 9-10-11-12. sınıf öğrencileri her eğitim- öğretim yılının başında Bilişim İç Yönetmeliğini imzalar ve derslerde taşınabilir bilgisayar kullanımına geçerler. Bilgisayarlarını yenileyen öğrencilerin bilgisayarlarının Bilgi İşlem Merkezi tarafından tekrar onaylanması gerekir.
Hazırlık sınıflarında, etik kurallar ile bilişim iç yönetmeliğinin değerlendirilmesi ve işlerlik kazanmasının ardından kademeli olarak derslerde taşınabilir bilgisayar kullanımına başlanır.
Derslerdeki taşınabilir bilgisayar kullanımı öğretmenin iznine tabidir.

f) Sınıftaki tüm bilişim aygıtları, akıllı tahtalar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir. Cep telefonlarının sınıfta şarj edilmesi uygun değildir.

g) Sınavlar öncesi, dersin öğretmeni tarafından aksi belirtilmediği sürece öğrenciler bilgisayarlarını, kapatır ve kaldırır.
Cep telefonu, bilgisayar vb. araçların kopya, izinsiz kayıt vs. gibi amaç dışı kullanımı durumunda, söz konusu araç alıkoyulur; iadesi öğrencinin mezuniyetinden sonra yapılır ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

h) Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca okul bilgisayarlarından ve kişisel bilgisayarlardan uygun olmayan sitelere girilmesi, bu bilgisayarların eğitim amacı dışında kullanılması, okul bilgisayarlarına program ya da dosya yüklenmesi kesinlikle yasaktır.

3-Spor etkinlikleri

a) Şehir dışında gerçekleşen spor turnuvası, dostluk maçı v.b. etkinlikler öncesinde, okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Şehir içi turnuvalar için spor takımlarında olan öğrencilerin velilerinden öğretim yılı başında genel bir izin alınır ve her maç için bilgilendirme yapılır.
b) Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır.
c) İlçe, İl ve Türkiye çapında gerçekleşen MEB tarafından organize edilen turnuvalara takım olarak katılmaya karar verildiğinde, işlemler okul tarafından planlanır ve okuldan mutlaka öğretmen görevlendirilir. Bireysel branşlarda sorumluluk aile, antrenör ve okul arasında paylaşılır.

d) Sağlık sorunları nedeniyle öğrencinin Beden Eğitimi dersinden bir süreliğine ya da yıl boyu raporlu olması gerektiğinde, rapor tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır. Raporlu öğrenci derse hazır gelir, yıl sonu notu dersle bağlantılı yaptığı çalışmalara ve ödevlere göre verilir. Sağlık sorunu önceden biliniyorsa rapor dönem başlamadan alınmalıdır, geçmişe dönük rapor kabul edilmez.

e) Teneffüs saatlerinde bahçe tüm öğrencilerin ortak kullandıkları, paylaştıkları bir alandır. Öğle teneffüsünde ve herhangi bir sebeple bahçenin çok dolu olduğu zamanlarda güvenlik sebebiyle bahçede herhangi bir top oyunu oynanmaz. Okulun spor sahaları futbol, basketbol, voleybol vb. spor dalları için uygun olup, spor sahalarında spor ayakkabısız topla oynamak yasaktır.

4-Genel

a) Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrenciler müdür yardımcılarını bilgilendirmek zorundadırlar.

b) Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Zarar öğrenci tarafından ödenir.
Öğrenciler yanlarında getirdikleri tüm eşyalardan kendileri sorumludur.

c) Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrenciler için Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Notre-Dame de Sion’da eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluk olup insana, çevreye ve okul eşyalarının korunmasına yönelik okul ilke ve temel düşünceleri ile bağıntılıdır.
Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer seviyelerden öğrencilere karşı saygılı olunmalı; bu eğlencelerde havai fişek, renkli toz, yağlı boya, sıvı ya da amaçları dışında besin ürünleri vb. hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kutlama sadece kurum içerisinde yapılır.
Yönetimle birlikte belirlenen çerçeveden çıkılması ve yönergelere uyulmaması hâlinde, diploma töreninin sadece idari bir formaliteye indirgeneceği bilinmelidir.

e) Okul öğrencileri, okulun adını kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik vs. düzenleyemez. Veli bilgilendirilmeden okul tarafından şehir içi/şehir dışı gezi düzenlenmez. Velinin yazılı izni olmadan öğrenci hiçbir geziye katılamaz.

f) Okul gezileri eğitsel amaçlı olup öğrenciler bu geziler sırasındaki tüm tutum ve davranışlarından sorumludur.

g) Öğrencilerin etkinlikler sırasında çekilen toplu ve bireysel fotoğraflarının internet sitesinde yayınlanması ile ilgili izin öğrencinin okula başladığı ilk yıl alınır. Bu konuda bir görüş değişikliği olduğunda veli görüşünü yazılı olarak idareye bildirir.

h) Sigara, alkol vs gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde Disiplin Kurulunda değerlendirilir.

i) Adres, telefon, elektronik posta ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur. E-okuldan matbu olarak gönderilen evraklar Mernis sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmektedir. Resmî kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velinin sorumluluğundadır.
Okuldan elektronik posta ve sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların okunması ve gereğinin zamanında yapılması kişilerin sorumluluğundadır.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencisi bu kuralları bilmek ve kurallara uymak ile yükümlüdür.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail