français | Türkçe

giriş

Sosyal Bilimler

COĞRAFYA DERSİ

I. DERSİN GENEL AMAÇLARI

Ders etkinliklerimiz yoluyla
1.Öğrencilerin, öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemize ve Dünya’ya dair bir coğrafi bilinç geliştirmeleri
2.Olay ve olguları yerel, bölgesel ve küresel ölçekte algılamaları ve kavramaları
3.Doğal ve beşeri özelliklerin dağılışını araştırabilmeleri ve dağılışın nedenlerini sorgulayabilmeleri
4.Coğrafya ile ilgili temel kavramları öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri
5.Çevre bilincini kazanarak, çevre sorunları üzerine çözüm önerileri üretebilmeleri
6.Ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal ortam arasındaki ilişkileri analiz edebilmeleri ve doğayla uyumlu kalkınma modelleri geliştirebilmeleri
7.Dünyayı paylaştığımız farklı toplum ve kültürlerin sahip oldukları olanakları ve kısıtlamaları fark edebilmeleri
amaçlanmaktadır.

II. ÖĞRETİM PROGRAMI

Coğrafya Dersi: Lise 1. sınıftan Lise 4. sınıfa kadar her yıl okutulmak üzere tasarlanmıştır.

III.TEMEL ÖĞRENME ALANLARI:

Program aşağıdaki öğrenme alanları üzerine kuruludur. Öğrenme alanlarında her yıl farklı sorunsallar ele alınır. Program öğrenci merkezlidir ve sarmal bir yapıya sahiptir.

Doğal Sistemler: Yer şekilleri, Hava ve iklim, Su, Toprak, Bitki

Beşerî Sistemler: Nüfus, Yerleşme, Ekonomi, Ulaşım-iletişim, Politika, Kültür, Turizm

Mekânsal Bir Sentez: Türkiye (Konum analizi, Yakın çevre ve bölgesel analiz, Ülkemizin doğal ve beşerî sistemleri, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkileri)

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, (Kıtalar ve Okyanuslar, Bölgeler ve ülkeler, Uluslararası ekonomik, siyasî ve kültürel birlikler, ilişkiler ve dokular, Küresel ilişkiler ve yapılar )

Çevre ve Toplum :Doğal kaynakların kullanımı, Doğal afetler, Çevre sorunları, Yönetim ve planlama, Çevresel değişim öğrenme alanları oluşturur.

IV.COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÇATISI

Müfredat, coğrafî kavramlar, coğrafi beceriler, tutum ve değerler kuruludur.

Coğrafî Kavramlar: Tüm öğrenme etkinlikleri bir kavramsal temel üzerine yükselir. Etkinlikte kullanılan kavramların içeriği kadar kavramlar arasındaki ilişkiler de önemlidir. Kavramlar arası ilişkiler kavram haritaları yoluyla gösterilir ve tartışılır. Ayrıca kavram transferi, kavramların geçerliliği, sorgulanması ve güncellenmeleri de öğrenme etkinlikleri açısından son derece önemlidir.

Coğrafî Beceriler ve Uygulamalar:

• Coğrafî sorgulama
• Harita ,grafik ve tablo okuyabilme
• Gözlem yapabilme
• Analiz ve sentez yapabilme
• Çevre kaynaklarından yararlanma
• Alan araştırması yaparak veri toplama
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Kütüphane kullanma
• Eleştirel düşünme
• Problematik oluşturma ve tartışabilme
• Görsel, Sözel ve Yazılı iletişimi geliştirme ve kullanma
• Dinleme ve Algılama
• Not Alabilme
• Metin Oluşturma
• Çok boyutlu düşünebilme
• Yaratıcılık
• Değişim ve sürekliliği algılama,
• Kanıt kullanma vb.

Tutum ve Değerler

Ayrıca, Prof. Dr. Füsun ÜSTEL’in Gençler İçin Çağdaş Coğrafya adlı kitabın amacını ve yaklaşımını açıklamak için yazdığı önsözde şöyle diyor.

“Kitapta, Genç bireyi dünyada ve bölgesinde yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusuna itmeyen, bilgilenmeye-sorgulamaya-çözümlemeye dayalı bir bakış açısından hareketle, onun kendisini ülke-bölge-dünya ölçeklerinde konumlandırmasına, her düzeyden sorunlara karşı duyarlılık geliştirmesine, işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı evrensel demokratik yurttaşlık değerler ile buluşmasına yardımcı olacak bir yaklaşım izlenmiştir”

Biz de yukarıdaki alıntıda çerçevesi çizilen değerleri öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, öğrencinin bilgi birikimi, uygulama yapabilme düzeyi belirlenmekle birlikte daha çok analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme gibi üst düzey becerileri ölçmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle aşağıda örnekleri verilen teknikler uygulanmaktadır.

- Klasik Yazılı Sınavlar
- Açık kitap sınavlar
- Sunum yapma ve değerlendirme
- Proje çalışmaları yapma ve değerlendirme
- Portfolyo oluşturma ve değerlendirilme
- Araştırma ödevleri
- Sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi
- Öz değerlendirme
- Akran değerlendirmeleri
- Dönem ödevleri vb.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail